VANCOMYCINE MYLAN 1G B1 MV

GLYCOPEPTIDELISTEMYLAN

VANCOMYCINE